Циљ предмета  

Самостално пројектовање, писање и одбрана завршног рада.

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени  да самостално пројектују, напишу и одбране мастер рад.