Основне струковне студије / Прва година / Други семестар / Обавезни предмети

Циљ:
Овладавање језичким вештинама слушања, говорења, писања, читања. Читање се наглашава због коришћења
стручне литературе путем које ће студент учити и друге стручне предмете. Писање као вештина ће се користити за
писање семинарских радова, а касније и за писање стручних радова. Вештине слушања и говорења ће бити важне
због праћења стручних скупова који се углавном организују на енглеском језику, а и због могућности да своје
радове студенти могу презентовати широј стручној јавности.
Исход:
Студенти су оспособљени да комуницирају на енглеском језику и писаним и усменим путем, при чему ће језик
спорта бити ново поље терминологије важне за њихову будућу струку.

Циљ:
Теоретска настава: упознавање са грађом човечијег тела, коштаним, зглобним и мишићним системом, затим са
кардиоваскуларним и периферним и централним нервним системом и чулима; са основном грађом система за
дисање, система за варење, система за излучивање, полним (мушким и женским) системом као и са ендокриним
жлездама.
Практична настава: усклађена је са теоретском (оно што се предаје исте недеље се вежба); вежбе се обављају у
остеолошкој и дисекционој сали, искључиво на хуманом кадаверичном материјалу; такође могуће је коришћење
компјутера у којима су презентације предавања.
Исход:
Савладавање основних елемената грађе човечијег тела са теоретског и практичног аспекта и припрема студената за
даље праћење градива других предмета.

Циљ предметаДа студенте кроз предавања, вежбе, и консултације упозна са најважнијим законитостима на којима је био базиран настанак и развој спорта, као и средства и методе који су се појавили у различитим периодима развоја људског рода. Упознавање студената са развојем појединих спортова и спортских дисциплина. Дакле, један од основних циљева наставе Историје спорта, јесте усвајање нових знања из Историје спорта код студената Факултета спорта и физичког васпитања.

Исход предметаСтицање знања ради опште културе, професионалне едукације и опште разумевање појединих појава у спорту. Да студентима стечена знања из Историје спорта послуже за успешно савладавање осталих програмских испита на факултету, као и да им омогуће операционализују знања у пракси.

Циљ: Стицање знања о појмовима технологије у спорту, о развоја информационе технологије спорта, структури спортске опреме и реквизита, теоријских и практичних знања о технологијама и инструментима за мерења у тренажном процесу у спорту неопходних за савладавање садржаја стручних предмета, као и о спортским објектима и архитектури.
Исход: Студенти ће бити оспособљени за разумевање теоријских и практичних знања о инжењерским технологијама у спорту и основама информационих процеса у спорту.