Циљ предмета јесте усвајање основних теоријских и практичних знања из области педагогије и дидактике као наука које се баве проучавањем васпитања личности односно наставом као процесом најсистематичнијег и најорганизованијег васпитања и образовања. Општи циљ наставног предмета конкретизује се кроз три основне групе задатака:

Образовни задатак састоји се у стицању фундаменталних педагошко-дидактичких научних знања о факторима, процесу, методама и принципима васпитања личности; школи и школском систему; наставним методама, дидактичким принципима, врстама и системима наставе, етапама наставног процеса; одликама наставничког позива и компетенцијама савременог наставника, тренера.

Васпитни задатак обухвата усвајање друштвених и хуманистичких вредности и неговање смисла за демократичност и толеранцију у настави и васпитном процесу; формирање свести о улози и значају физичког васпитања у развоју индивидуе, неговање сарадње и тимског рада у настави и тренажном процесу.

Функционални задатак остварује се у активном стицању знања, интелектуалном осамостаљивању, подстицању критичког мишљења и истраживачког односа према педагошкој науци и непосредној васпитно-образовној стварности.

Исходи наставног предмета: На крају курса студенти би требало да овладају педагошко-дидактичким знањима и развију професионалне вештине наставника, тренера да: правилно педагошки поступају у васпитно-образовном раду и тренажном процесу; да проблематизују усвојене садржаје како би могли креативно, стваралачки и критички да поступају, процењују, усавршавају  педагошку стварност и буду оспосбљени за успешно перманентно самообразовање.