Циљ предмета
Стицање теоријских и практичних знања о спортској гимнастици као олимпијском спорту са једне и вежби на
справама у школским програмима са друге стране.
Исход предмета
Студенти ће бити оспосбљени да примене стечено теоријско знање у анализи техника гимнастичких вежби, да
применом практичног знања науче методику обучавања гимнастичких вежби из програма за основне и средње
школе али и такмичарске спортске гимнастике. У вези с тим, студенти треба да овладају основним принципиматренажног процеса као и правилима суђења у спортској гимнастици.