Циљ:
Циљ изучавања наставног програма из предмета социологије са социологијом спорта је стицање знања о
социологији као науци у систему друштвених наука, предмету и методама социологије, карактеристикама и
демензијама односа друштво-спорт, као и знања о основним проблемима социологије и социологије спорта данас.
Исход:
Студенати су познавањем основних теорија и категорија из савремене опште социологије и социологије спорта
оспособљени за примену и критичку анализу и интерпретацију савременог друштва, места и улоге спорта као
друштвене појаве у савремености.