Циљ:
Овладавање језичким вештинама слушања, говорења, писања, читања. Читање се наглашава због коришћења
стручне литературе путем које ће студент учити и друге стручне предмете. Писање као вештина ће се користити за
писање семинарских радова, а касније и за писање стручних радова. Вештине слушања и говорења ће бити важне
због праћења стручних скупова који се углавном организују на енглеском језику, а и због могућности да своје
радове студенти могу презентовати широј стручној јавности.
Исход:
Студенти су оспособљени да комуницирају на енглеском језику и писаним и усменим путем, при чему ће језик
спорта бити ново поље терминологије важне за њихову будућу струку.