Циљ:
Стицање теоријских и практичних знања о групи гимнастичких спортова и њихову примену у савременом
друштву и у нашим условима живота.
Исход:
Студенти биће оспосбљени да примене стечено теоријско и практично знање основних гимнастичких вежби.
Гимнастика за све представља једну од седам дисциплина у породици спортова Светске гимнастичке федерације и
намењена је пропаганди нетакмичарских облика гимнастике. Као део светског покрета Спорт за све је савремени
нетакмичарски .

Циљ предмета:

Да студенте кроз предавања и консултације упозна са Олимпијским покретом, Олимпијским играма, Међународним олимпијксим комитетом, Националним олимпијским комитетом, као и са основама Олимпизма и институцијама у области олимпијског васпитања и образовања. Дакле, један од основних циљева наставе Олимпизма, јесте усвајање нових знања из овог подручја као саставног дела спортске делатности.

Исход предмета:

Стицање знања ради опште културе и професионалне едукације. Да стечена знања из Олимпизма послуже за успешно савладавање осталих програмских испита на факултету, као и да им омогуће операционализују знања у пракси.