Основне струковне студије / Прва година / Први семестар / Изборни предмети

Циљ предмета:

Да студенте кроз предавања и консултације упозна са Олимпијским покретом, Олимпијским играма, Међународним олимпијксим комитетом, Националним олимпијским комитетом, као и са основама Олимпизма и институцијама у области олимпијског васпитања и образовања. Дакле, један од основних циљева наставе Олимпизма, јесте усвајање нових знања из овог подручја као саставног дела спортске делатности.

Исход предмета:

Стицање знања ради опште културе и професионалне едукације. Да стечена знања из Олимпизма послуже за успешно савладавање осталих програмских испита на факултету, као и да им омогуће операционализују знања у пракси.

Циљ:
Стицање теоријских знања о групи гимнастичких спортова и њихову примену у савременом
друштву и у нашим условима живота.
Исход:
Студенти биће оспособљени да примене стечено теоријско знање методике обучавања основних гимнастичких вежби.
Гимнастика за све представља једну од седам дисциплина у породици спортова Светске гимнастичке федерације и
намењена је пропаганди нетакмичарских облика гимнастике. Као део светског покрета Спорт за све је савремени
нетакмичарски .

Циљ предмета Упознавање са настанком и историјским развојем акробатике. Стицање теоријских знања о акробатици као такмичарском спорту. Упознавање са принципима и методама тренинга у акробатици. Овладавање техником и методиком обучавања у акробатици. Стицање знања за помагање и чување приликом вежбања.
Исход предмета Поседовање знања о настанку и историјском развоју акробатике. Стечена теоријска знања о акробатици као такмичарском спорту. Познавање принципа и метода тренинга у акробатици. Познавање технике и методике обучавања у акробатици. Упознавање са основним принципима помагање и чување приликом вежбања.