Циљ предмета
Стицање основних знања о теорији, тренингу, техници, тактици, методици и стручној пракси у борилачким
спортовима који се изучавају у оквиру предмета.

Исход предмета
Методичко овладавање моторичким знањима и вештинама, и техничким елементима борилачких спортова који се
изучавају у оквиру предмета.

Циљ предмета:

Упознавање студената са теоријским, практичним, научним и стручним информацијама које ће савременим
методолошким поступцима користити у педагошком раду са децом предшколског узраста, ученицима основне и
средње школе и студентском омладином.

Исход:

Теориjском и практичном наставом студенти су оспособљени за реализацију наставних садржаја предвиђених
планом и програмом наставе физичког васпитања за одговарајући васпитно-образовни узраст.