Основне струковне студије / Друга година / Трећи семестар / Обавезни предмети

Циљ:
Упознавање студената са теоријским, практичним, научним и стручним сазнањима из области веома сложеног моторичког понашања човека повезаног са осталим димензијама његовог антрополошког бића. Стицање знања из антропомоторике неопходних за савладавање садржаја стручних предмета на вишим годинама студија.

Исход:
Студенати разумеју елементарне покрете и кретања и развој основних моторичких способности применом вежби обликовања и специфичних вежби за развој основних моторичких способности. Студенти су оспособљени за практичну примену стечених знања у настави физичког васпитања, спортском тренингу и научно-истраживачком раду.

Cilj predmeta

Sticanje znanja iz biomehanike neophodnih za savladavanje sadržaja stručnih predmeta na višoj godini studija.

Ishod predmeta

Osposobljenost studenata za razumevanje osnova funkcionisanja lokomotornog aparata primenom funkcionalne anatomije u oblasti ljudskih kretanja.

Циљ курса је упознавање студената са теоријским, практичним и стручним сазнањима из области сложеног моторичког понашања човека, посебно у сфери учења нових моторичких вештина. Стицање сазнања о учењу моторичких вештина, формирању одређњних навика и аутоматизама, као и примени тих знања у свакодневном животу и спортским активностима, важно је за све стручњаке у области спорта, физичког васпитања, рехабилитације.