Основне струковне студије / Друга година / Четврти семестар / Обавезни предмети

Циљ:
Упознавање студената са специфичним медицинским стањима које прате учешће у спорту, физичком васпитању и рекреацији, посебно током и након физичке активности.

Исход:
Усвајање одређених медицинских знања и њихова практична примена у процесима планирања и контроле физичке активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији.

Назив предмета: Спортска медицина
Година и семеста: II година IV семестар (Фебруар/Мај)
Статус предмета: Обавезни; Број ЕСПБ:6
Број часова активне наставе недељно (П+В): 3+2
Услов: Нема посебних услова за слушање предмета.
Наставник (теоријска и практична настава): Dr sc.med. Драган Радовановић, специјалиста медицине спорта

Cilj

sticanje znanjao teorijskim i praktičnim vrednostimavrednostima Higijene u sportu i fizičkom vaspitanju.

Ishod

Studenti su upoznati sa osnovnim načelima i mogućnostima njihove praktične primene u svakodnevnoj praksi. studenti su kroz predavanja, praktične vežbe, i konsultacije stekli osnovna znanja i osposobljeni su da vladaju teorijskim i praktičnim veštinamavezanim za primenu Higijene sporta u sportu i fizičkom vaspitanju.