Основне струковне студије / Друга година / Четврти семестар / Изборни предмети

Циљ предмета

Усвајање теоретског и практичног знања из делова малог фудбала: технике, методике, тактике, и физичке припреме, са посебним освртом на програмске садржаје који су обавезни по плану и програму основних и средњихшкола.

Исход предмета

Савладавањем програмског садржаја, студенти стичу основна теоретска и практична знања из појединих делова малог фудбала, које ће директно моћи да примене у пракси.

Циљ
Стицање и усвајање теоретских и практичних знања из тениса, са посебним освртом на елементе технике и тренинга. 
Исход
Савладавањем програмског садржаја, студенти су стекли основна теоретска и практична знања која ће примењивати у пракси. 

Циљ предмета  

Упознавање студената са развојем, техником, и правилима из спортског пењања.

Исход предмета  

Да студенти буду оспособљени да стечена теоријска знања из предмета спортско пењање примене у спортској и рекреацијској пракси.