Основне струковне студије / Трећа година / Пети семестар / Изборни предмети

Циљ: Упознавање студената са школом ватерпола, техником, тактиком и кондиционом припремом у ватерполу.

Исход: Оспособити студента да самостално планира, реализује, прати и контролише развој спортске форме у ватерполу у односу на пол и узраст.

Циљ: да студенти савладају теоријска и практична знања која ће им омогућити планирање и реализацију тренажних и такмичарских активности различитих узрасних категорија деце у изабраној спортској грани; да стекну способност критичке анализе и могућност изградње аутентичне филозофије тренирања деце; да буду теоријски обучени и практично оспособљени за разумевање потреба деце у спорту.

Исход: да се студенти оспособе за самостално планирање, програмирање, реализацију и контролу тренажних и такмичарских активности без обзира на узрасну категорију и такмичарски ниво и индивидуалне педагошко-психолошке, социолошке, морфолошке и моторичке разлике између деце.

Циљ предмета  

Стицање знања о теоријским и практичним вредностима програма рекреације у туристичкој понуди.

Исход предмета  

Студенати ће бити упознати са основним облицима рекреативних активности и могућностима њихове практичне примене у туристичкој понуди. Кроз предавања, практичне вежбе, и консултације стећи ће основна знања о могићностима организовања, реализацији и руковођењу рекреативних програма у туристичкој понуди. Биће оспособљени да владају теоријским и практичним знањима и вештинама везаним за примену рекреативних програма у туризму, да реализују истраживања, оспособљени да планирају и програмирају планове за потребе туризма, смостално да реализују програме и др.