Мастер академске студије / Други семестар / Обавезни предмети

Оспособљавање студената за стручно-педагошки рад у школама, фитнес клубовима и центрима и спортским клубовима кроз планирање, програмирање, управљање, праћење и вредновање физичких активности, као и проналажењу и коришћењу стручних и педагошких информација које ће користити у практичном раду.

Студенти ће праксом, и теоријском припремом у оквиру исте, бити оспособљени за реализацију садржаја планираних физичких активности у свакодневној пракси у школама, фитнес клубовима и центрима и спортским клубовима. Моћи ће да самостално конципирају и програмирају програме вежбања, успешно реализују и спроводе програме, прате ефекте вежбања, комуницирају са учесницима, примењују педагошке принципе и методе у раду са различитим узрасним категоријама и групама.

Циљ: Упознавање студената са компетенцијама спортских менаџера, методама и техникама управљања спортским организацијама, планирања и програмирања процеса за повећање стања тренираности и начинима за процену и контролу управљачке делатности.

Исход: Оспособљеност студента да самостално води тј. планира, програмира, реализује, иновира, прати и контролише функционисање спортске организације. Такође, оспособљавање студената да самостално организују, планирају, програмирају, прате и контролишу развој спортске форме тј. ефекте тренинга као трансформационог процеса.