Мастер академске студије / Други семестар / Изборна група 2

Циљ предмета
Упознавање студената са теоријским, практичним и стручним информацијама које ће савременим методичким поступцима користити у педагошком раду са децом и ученицима.

Исход предмета
Теоријском и практичном наставом студенти се оспособљавају за реализацију наставних садржаја у физичком васпитању.

Cilj predmeta

Osposobljavanje studenata za stručno-pedagoški rad u sportskim klubovima, sportskim organizacijama i sportskim savezima kroz programiranje, planiranje, modeliranje, upravljanje, praćenje i vrednovanje trenažnog  procesa i takmičenja, kao i za komunikaciju sa sportistima, trenerima, roditeljima i ostalim učesnicima u sportu. Takođe se student osposobljava za učešće u organizaciji rada sportskih klubova, saveza i ostalih sportskih organizacija.

Ishod predmeta:

Studenti su osposobljeni da: samostalno koncipiraju i programiraju trening; uspešno realizuju i sprovode trenažni proces; prate efekte treninga; analiziraju nastup na takmičenjima; komuniciraju sa svim učesnicima u sportu; primenjuju pedagoške principe i metode u radu sa mladim sportistima, učestvuje u organizaciji i rukovođenju sportskih klubova, saveza i ostalih sportskih organizacija.

Циљ

Стицање знања о теоријским и практичним вредностима програма рекреације у туристичкој понуди.

Исход

Студенти ће бити упознати са специфичним облицима рекреативних активности и могућностима њихове практичне примене у туристичкој понуди. Кроз предавања, практичне вежбе, и консултације стећи ће основна знања о могућностима организовања, реализацији и руковођењу рекреативних програма у туристичкој понуди. Оспособиће се да владају теоријским и практичним знањима и вештинама везаним за примену рекреативних програма у туризму, да реализују истраживања, да планирају и програмирају планове за потребе туризма, смостално да реализују програме и др.