Мастер академске студије / Други семестар / Изборна група 3

Циљ:

Овладавање језичким вештинама слушања, говорења, писања и читања. Читање се наглашава због коришћења стручне литературе путем које ће студент учити и друге стручне предмете. Писање као вештина ће се користити за писање семинарских радова, а касније и за писање стручних радова.

Вештине слушања и говорења ће бити важне због праћења стручних скупова који се углавном организују на енглеском језику, а и због могућности да своје радове студенти могу презентовати широј стручној јавности.

Исход:

Студенти ће моћи да комуницирају на енглеском језику и писаним и усменим путем при чему ће језик спорта бити ново поље терминологије важне за њихову будућу струку.

Циљ предмета:

Упознавање студената са методама планирања и програмирања процеса за повећање стања тренираности и начинима за процену стања тренираности.


Исход предмета: 

Оспособљеност студента да самостално планира, програмира, реализује, прати и контролише степен физичке (кондиционе) спреме у оквиру спортске припремљености. Студент је оспособљен да самостално израђује програм тренинга и контролише постигнуте ефекте процеса физичког, спортског или спортско-рекреативног тренинга као трансформационог поступка.

Циљ предмета

Оспособљавање студената за програмирање, планирање, моделовање, управљање, праћење, процену и евалуацију физичких активности различитим методама код различитих популација.

Исход предмета

Теоријском наставом, као и самосталним истраживачким радом студенти ће бити оспособљени да самостално реализацију епидемиолошке студије у којима се процењује свакодневна физичка активност, да самостално конципирају процес истраживања, реализују истраживања и врше евалуацију добијених података, примењују савремене уређаје за процену физичких активности, анализирају тенутно стање и дају конкретне предлоге за промену затеченог стања и др., код различитих популационих група.