Циљ предмета:

Овладавање основним принципима и проблематиком терминологије струке, формирање теоријских и практичних терминолошких компетенција, формирање комуникативних стручно-језичких компетенција, усавршавање навика практичног владања усменим и писаним стручним говором, проширивање основних знања о терминологији, развој способности за самостално теоријско и практично закључивање на основу анализирања стручних текстова, упознавање и примена рачунарске технологије за научна истраживања на пољу терминологије струке и сачињавање терминолошких речника и тезауруса.

Исходи предмета:

Поседовање знања о општим теоријским поставкама терминологије. Умешност примењивања теоријских поставки у терминолошким теоријским и практичним научним истраживањима а такође и у пракси струке (физичког васпитања, спорта и рекреације), исказивања сопствених мисли, уз коришћење адекватних термина, вођења квалитетне комуникације у професионалној сфери. Овладавање умећем поређења, полазећи од сопствених разматрања практичног језичког материјала, системом терминолошких знања која укључују познавање основних лексичких, граматичких и творбених појава и законитости функционисања стручног језика струке.