Основне струковне студије / Прва година / Други семестар / Изборни предмети

Циљ предмета:

Овладавање основним принципима и проблематиком терминологије струке, формирање теоријских и практичних терминолошких компетенција, формирање комуникативних стручно-језичких компетенција, усавршавање навика практичног владања усменим и писаним стручним говором, проширивање основних знања о терминологији, развој способности за самостално теоријско и практично закључивање на основу анализирања стручних текстова, упознавање и примена рачунарске технологије за научна истраживања на пољу терминологије струке и сачињавање терминолошких речника и тезауруса.

Исходи предмета:

Поседовање знања о општим теоријским поставкама терминологије. Умешност примењивања теоријских поставки у терминолошким теоријским и практичним научним истраживањима а такође и у пракси струке (физичког васпитања, спорта и рекреације), исказивања сопствених мисли, уз коришћење адекватних термина, вођења квалитетне комуникације у професионалној сфери. Овладавање умећем поређења, полазећи од сопствених разматрања практичног језичког материјала, системом терминолошких знања која укључују познавање основних лексичких, граматичких и творбених појава и законитости функционисања стручног језика струке.

Циљ:
Упознавање студената са теоријским, практичним и стручним информацијама које ће савременим методичким
поступцима користити у педагошком раду са децом и ученицима.
Исход:
Теоријском и практичном наставом студенти су оспособљени да могу да примене стечена знања и реализују
наставне садржаје игара у физичком васпитању.

Циљ:
Упознавање студената са свим аспектима коришћења допинга у спорту, као и методама за спречавање и сузбијање допинга.

Исход:
Усвајањем знања о допинг средствима и методама, правним регулативама и етичким нормама везаним за коришење допинга, студент је стекао основу за деловања у спречавању употребе допинга у професионалном и непрофесионалном спорту.
 

 


Циљ:

Стицање елементарних знања о компонентама, средствима, популарним програмима и методама фитнеса. 

Исход:
Оспособљеност за коришћење различитих програма развоја снаге, издржљивости и покретљивости, овладавање моторичким знањем извођења различитих фитнес вежби и других средстава фитнеса, као и оспособљеност за примену стечених знања у пракси физичког васпитања, спорта и рекреације.

Studentima će se prezentovati "Razvojna gimnastika", kao jedna od mogućnosti da se na kvalitetan način utiče na pravilan rast i razvoj dece predškolskog i školskog uzrasta.

Ukazaće se na:

  • brojne brojne prednosti razvojne gimnastike u odnosu na druge sportove
  • da predstavlja dobru osnovu za dalji odabir sportova po želji deteta u kasnijoj dobi
  • da je pogodna za decu od najranijeg uzrasta, kojoj pruža mogućnost da razviju svoje telo i izrastu u zdrave i jake mlade ljude.
  • da razvojna gimnastika deluje pozitivno i na psihički razvoj dece.