Исход предмета:

Да студенти буду оспособљени да стечена теоријска и практична знања из предмета атлетике примене у
школској, спортској и рекреацијској пракси.