Циљ предмета
Стицање основних теоријских и практичних знања о методологији научно-истраживачког рада у спорту и
физичком васпитању.

Исход предмета
Разумети и знати објаснити основе методологије истраживачког рада у подручју спорта и физичког васпитања.
Разумети логику научно-истраживачког рада. Применити стечена знања у писању научних радова и мастер рада.