Циљ:
Упознавање студената са теоријским, практичним и стручним информацијама које ће савременим методичким
поступцима користити у педагошком раду са децом и ученицима.
Исход:
Теоријском и практичном наставом студенти су оспособљени да могу да примене стечена знања и реализују
наставне садржаје игара у физичком васпитању.