Циљ:
Oспособљавање студената да разумеју и усвоје знања из програмског садржаја мини рукомета.
Исход:
Савладавањем програмског садржаја студенти су оспособљени за коришћење теоријских и практичних знања из
мини рукомета.