Мастер академске студије / Први семестар / Изборна група 1

Циљ предмета: Да студенте кроз предавања и консултације упозна са историјским контекстом физичког васпитања и школског спорта у Србији, са основама школског спорта кроз његов вишедимензионални значај, са школским спортским такмичењима, спортским камповима, као и са физичким васпитањем, спортом и такмичењима код студентске популације. Дакле, један од основних циљева ове наставе, јесте усвајање и примена нових знања из овог подручја као саставног дела спортске делатности, као и развијање свести о потреби и значају школског спорта.

Исход предмета: Стицање знања ради професионалне едукације, оспособљавање за организацију и реализацију школских спортских такмичења и наступа,  припрема за будућа стручна истраживања ради укључивања већег броја ученика у школска спортска такмичења и ваннаставне спортске активности, развијање ставова, навика и мотивације према школском спорту, затим повећање теоријске базе о олимпијском васпитању и образовању као и мултидисциплинарном приступу у образовању и васпитању младих  (операционализуја знања у пракси).

циљ и исход

Циљ изучавања наставног програма из предмета Социјална психологија је стицање знања о психосоцијалним односима појединца и појединца и појединца и групе као и о предмету и методама социјалне психологије.

Студенти ће бити оспособљени да боље разумеју односе у групи, формирање ставова, процесе социјализације, социјалну мотивацију и посебно стилове руковођења групом.