Циљ предмета

Оспособљавање студената да уз примену стечених знања спроводе научна истраживања у области рекреативних активности људи различитих популационих група и способности.

Исход предмета

Владање одређеном количином знања везаних за научна истраживања у рекреацији. По положеном испиту студент ће бити оспособљен, да уз примену стечених знања, самостално спроводи научна истраживања, применом различитих метода истраживања у области рекреативног вежбања. То подразумева почетну идеју, дефинисање циља и проблема који се желе решити, избор мерних инструмената, избор одговарајућег експерименталног програма и процедура, обраду података, интерпретацију добијених резултата и њихово упоређивање са другим сродним истраживањима